[Definició] [Principis] [Revistes]

Acompliment del Pla S

Per a acomplir el Pla S, tots els articles que resulten d’investigacions finançades per membres de la cOAlition S han d’estar en Accés Obert immediatament després de la publicació sense períodes d’embargament. A més, els articles hauran de tenir una llicència CC BY 4.0, llevat que el finançador expresse alguna excepció.

Hi ha tres rutes per a aconseguir aquest objectiu:

  1. Publicació en revistes o plataformes d’Accés Obert

Els finançadors SÍ QUE donaran suport econòmic per al pagament dels costos de publicació.

  1. Publicació en revistes amb un model de subscripció

Els autors han de dipositar en un repositori la versió editorial de l’article o la versió acceptada després de la revisió per iguals.

Els finançadors NO donaran suport econòmic per al pagament dels costos de publicació.

  1. Publicació en revistes amb llicències transformatives

Els finançadors que podran donar suport econòmic per al pagament dels costos de publicació fins al 31 de desembre de 2024.

La cOAlition S està treballant amb diferents iniciatives (DOAJ, OpenDOAR, SHERPA/RoMEO, ESAC, etc.)

per a desenvolupar una eina que permeta als investigadors identificar si les diferents plataformes de publicació compleixen amb els requisits del Pla S.

Encara que com a regla general, els articles han d’estar en CC BY 4.0 es poden aplicar diverses excepcions:

  • S’accepta l’ús de llicències CC BY-SA 4.0 i CC0 de domini públic
  • Es pot aprovar l’ús de llicències CC BY-ND per a determinats articles després de la petició prèvia i justificació dels autors
  • El contingut de tercers (per exemple, imatges o gràfics) queda exempt dels requisits

Llicències transformatives

Les llicències transformatives són diferents estratègies per a fomentar la transició d’un model de subscripció cap a un model de publicació en Accés Obert. Actualment es preveuen tres tipus d’estratègies:

  1. Acords transformatius: acord amb els editors, en línia amb la iniciativa OA2020, per a canviar els costos per subscripció per costos per la publicació en Accés Obert
  2. Acords-model transformatius: la cOAlition S donarà suport a les revistes i editorials, especialment les de grandària reduïda i de societats científiques, perquè es realitzen acords-model que arrepleguen la transició cap a una publicació en Accés Obert
  3. Revistes transformatives: igual que els acords transformatius però a nivell de revista individual

Suport a la qualitat en revistes i plataformes d’Accés Obert

Hi ha una gran quantitat de revistes i plataformes d’Accés Obert amb diferents models de negoci. La cOAlition S està estudiant els camps i disciplines amb falta de revistes i plataformes de qualitat en Accés Obert. A través d’aquesta anàlisi, establirà diferents polítiques i incentius per a crear noves revistes i plataformes o bé la transició cap a l’Accés Obert de revistes existents.

Monitoratge i sancions

Els diferents membres de la cOAlition S adequaran les convocatòries de finançament als principis del Pla S i establiran mecanismes per al monitoratge del seu compliment i possible sanció en cas d’incompliment.

Les possibles sancions poden incloure: retenció dels fons de les subvencions, no considerar les publicacions no conformes com a part de l’historial d’un investigador en les sol·licituds de subvenció, i/o l’exclusió en futures convocatòries de finançament dels beneficiaris de la subvenció que no complisquen amb els requisits.

Data d’aplicació

Els membres de la cOAlition S hauran d’aplicar els principis del Pla S en les convocatòries publicades a partir de l’1 de gener de 2021. La cOAlition S recomana que els membres que puguen apliquen el Pla S en aquelles subvencions atorgades a partir de l’1 de gener de 2021.