Segons la RAE plagiar és copiar en el substancial obres alienes donant-les com a pròpies. Implica l’apropiació de l’autoria d’una obra (o part d’ella, com un paràgraf o una frase) al no indicar l’origen ni citar la font original.
Suposa una infracció al dret d’autor (dret moral d’autoria) i, més encara en el nostre entorn, és molt important evitar-lo i ser honestos acadèmicament.

L’Open Access deixa en evidència el plagi ja que en Internet és molt més senzill de detectar, sobre tot en la comunicació científica gràcies, justament, al caràcter obert de la difusió: quantes més persones especialitzades en un tema llegeixen articles sobre eixe tema, més fàcil serà detectar el mal ús. En aquest aspecte podríem dir que a major difusió, major protecció.

Existeixen diferents situacions en les que s’incorre en plagi com no assenyalar l’autoria de l’autor presentant les seues idees com nostres o comprar un treball a un tercer signant-lo com a propi. Hi ha que destacar l’auto-plagi en el qual l’autor presenta com a inèdites idees o resultats que no són més que el reciclatge d’obres anteriors.

Podem trobar-nos amb que l’autor no ha assimilat o no ha sabut resumir el text d’un tercer o desconeix l’ús correctes de les cites o de les referències; en aquest cas es parlaria de plagi inconscient, però si estem parlant de desconeixement o de ple coneixement del fet parlarem de plagi.

Per evitar el plagi o la deshonestedat acadèmica hem de referenciar correctament, emprant les cometes si es tracta d’una cita exacta i indicant sempre la font tant en la cita com en el parafrasejat.

També hi ha que evitar “inventar-se” cites, és a dir, citar a autors als que no s’ha llegit o atribuir-ne idees o conclusions a autors que en realitat no han escrit això.

Legislació i recursos

El plagi apareix nomenat tant en la Llei de propietat intel·lectual (art.2 i art.6 com en el Codi Penal (art.270.1).

La Universitat Politècnica de València parla del plagi en el document Política d’integritat científica i bones pràctiques en investigació en la Universitat Politècnica de València identificant-lo com una de les males pràctiques científiques totalment inacceptables.

The office of Research Integrity del servei de salud dels EUA ofereix Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing una guia molt completa d’escriptura científica ètica i honestedat acadèmica per evitar el plagi, l’auto plagi i altres males pràctiques.

Per a més informació podeu consultar:

Evitar el plagi

Per evitar ser plagiats podem incloure metadades en textos i imatges o marques d’aigua en els documents. També es convenient incloure la cita del document en el mateix el que ens garanteix una citació correcta i impedirà que el text siga “orfe”, és a dir, que li arribe al lector descontextualitzat, a través d’un cercador, per exemple, fent molt complicada una cita correcta.
Si som nosaltres els que rebem un text per a la seua avaluació en Internet hi ha diferents eines que permeten detectar el plagi. Nomenem les més conegudes (estret en part de
Plagiarism detection tools compilation).

Comercials

Copy Scape
http://copyscape.com/
DOT Cop
http://www.doccop.com/
ephorus
https://www.ephorus.com/
Nimisis
http://es.nimisis.com/software/collusion.php
Plagiarism
http://www.plagiarism.com
Plagiarims-detector
http://www.plagiarism-detector.com/
PlagScan
http://plagscan.com/
Scanmyessay
http://www.scanmyessay.com/
Turnitin
http://www.turnitin.com
Urkund
http://www.urkund.com/int/en/

Gratuïts

Chimpsky
http://chimpsky.uwaterloo.ca/
Copyscape
http://www.copyscape.com
JPlag
https://www.ipd.uni-karlsruhe.de/jplag/
Plagium
http://www.plagium.com/