El DOI és un codi alfanumèric que segueix la norma NISO Z39.84, DOI Syntax.

Té la següent estructura:

  • Directori de *DOI, que és sempre el mateix: http://dx.doi.org
  • Un prefix, que identifica la universitat o l’editor,
  • Un sufix, que identifica l’objecte digital. Els dos grups de caràcters estan separats per “/”. El sufix pot tenir una estructura flexible, que estableix el gestor del DOI.

Exemple:  http://dx.doi.org/………

Més informació: