Els drets d’explotació o patrimonials són transferibles i es poden cedir a tercers. Aquesta cessió pot fer-se a editors, de manera exclusiva o no, o bé a usuaris.

Cessió a editors

La cessió a editors implica la transferència del copyright amb la signatura d’un contracte o d’una llicència entre les parts, que ha d’especificar les contrapartides, el temps de vigència, el territori…

Aquesta cessió es pot fer de forma exclusiva, de manera que la transmissió de drets té una vigència igual a la dels drets patrimonials (que varien segons la legislació de propietat intel·lectual vigent en cada país) i l’editor obté els drets d’explotació complets d’aquesta obra.

Si la cessió és no exclusiva, ens trobem davant de llicències en les quals s’estableixen les condicions d’explotació de l’obra entre l’autor i l’editor.

Cessió a lectors

La cessió a usuaris o lectors es fa mitjançant les llicències d’ús en les quals l’autor indica quins drets es reserva i quins cedeix. Les més conegudes i utilitzades són les llicències Creative Commons, tot i que n’hi ha d’altres i que l’autor sempre pot establir la llicència en els seus propis termes (indicant en tot cas quins drets es reserva, la vigència temporal i, si escau, l’àmbit geogràfic).

Una llicència és un instrument legal (acord/contracte) que expressa drets d’autor i que indica què es pot i què no es pot fer amb una obra intel·lectual. El llicenciament és potestat de l’autor de l’obra.