Les noves tecnologies de la informació i la comunicació han donat lloc a noves formes de publicació i de difusió, gràcies a la facilitat per a reproduir i la rapidesa de la comunicació, de forma que el paradigma sobre el que se sostenia la propietat intel·lectual i, amb ella, els drets d’autor  s’ha vist superat pel nou context. La insuficiència del concepte tradicional de drets d’autor i dels instruments de defensa d’aquests, han fet necessària la creació de noves ferramentes adaptades al nou escenari que permeten la defensa dels drets d’autor.

Contingut

FAQS relacionades