RiuNet ofereix als autors un canal de difusió de les seues obres que respecta tots els seus drets d’autor, tant morals com d’explotació.

Els drets d’autor pertanyen a l’autor de l’obra pel mer fet d’haver-la creada. Els drets de contingut moral són irrenunciables i inalienables. Els de contingut econòmic, o drets d’explotació, poden ser cedits a tercers, com ocorre amb els treballs publicats en els quals l’autor cedeix part o la totalitat dels seus drets d’explotació a l’editorial.

En RiuNet es poden dipositar tant obres inèdites com obres ja publicades.

En el cas de les obres inèdites, l’autor simplement autoritza la Universitat a difondre el seu document a través del repositori, mitjançant la signatura d’un contracte, però conserva tots els drets sobre la seua obra, amb la qual cosa pot publicar-la posteriorment en qualsevol revista, editorial, etc. Hi ha la possibilitat que alguna editorial només accepte treballs no difosos anteriorment; per aquest motiu és aconsellable conèixer la política de les editorials en què es preveu publicar. La política de la majoria d’editorials internacionals es pot consultar en la base de dades Sherpa/Romeo, i la de les editorials espanyoles, en la base de dades Dulcinea.

En el moment d’autoarxivar el vostre document, l’autor pot decidir sobre l’ús posterior que podran fer de la seua obra els qui la consulten per Internet mitjançant una llicència Creative Commons, o bé pot mantenir la reserva de tots els seus drets.

En el cas d’obres ja publicades, abans d’incloure-les en el repositori l’autor ha de saber les condicions en què ha cedit els drets d’explotació de la seua obra a l’editor. Encara que la majoria dels editors permeten l’arxivament de la versió preliminar o pre-print (és a dir, l’esborrany del text que es vol publicar abans de passar per l’avaluació d’experts), es recomana consultar les bases de dades esmentades Sherpa/Romeo i Dulcinea per conèixer la política sobre drets d’autor de les editorials espanyoles.

En cas de dubte, l’autor ha de posar-se en contacte amb l’editorial per a conèixer la seua política respecte a l’arxivament en repositoris institucionals.

Si l’obra que es pretén dipositar té diversos autors, el procediment dependrà de si es tracta d’una obra en col·laboració, resultat conjunt del treball de diversos autors (en aquest cas cal que tots n’autoritzen la difusió a través de RiuNet mitjançant la signatura del contracte), o d’una obra col·lectiva, creada sota la iniciativa i coordinació d’una sola persona (en aquest cas n’hi ha prou que l’autor principal n’autoritze la difusió en el repositori)

Models de contracte en RiuNet

Acord marc de cessió de drets d’autor d’obres digitals en RiuNet
Si sou membre de la UPV no cal que signeu un contracte per a cada dipòsit en RiuNet; podeu signar aquest acord marc, que es materialitzarà en cada dipòsit a través de l’aplicació informàtica.

Contracte per al dipòsit de tesis doctorals

Autorització per a la difusió de treballs acadèmics