Horitzó Europa

El nou programa marc, Horitzó Europa (2021-2027), encara no està publicat en la seua versió definitiva, però podem avançar els seus principals efectes en la publicació dels resultats de la investigació finançada amb fons públics:

 • La publicació resultant haurà de depositar-se en obert en un repositori:
  • En la seua versió definitiva o postprint
  • Com a més tard en el mateix moment de la publicació en revista
  • Amb tota la informació necessària per a validar els resultats de la investigació
  • Amb les metadades completes
 • L’autor ha de conservar els suficients drets d’autor per a poder facilitar la publicació en accés obert, a més:
  • La publicació haurà de depositar-se amb llicència CC-BY o similar
  • Les metadades hauran de depositar-se amb llicència CC0
 • Només es podran presentar com a costos elegibles per a la publicació els destinats a publicar en revistes totalment obertes.

Per a la gestió de les dades d’investigació:

 • Gestionar les dades sota els principis FAIR
 • Fer i mantenir un Pla de Gestió de Dades
 • Depositar l’abans possibles les dades en un repositori
 • Llicències:
  • Baix llicencia CC-BY o CC0, seguint la màxima de tan obert com es puga, tan tancat com siga necessari
  • Depositar les metadades sota una llicència CC0
 • Proporcionar al repositori qualsevol informació rellevant per a la validació o reutilització de les dades

Per a més informació sobre la Gestió de dades d’investigació visitar la Biblioguía de Dades d’investigació