Són un conjunt de principis i normes que es concedeix a l’autor pel mer fet de crear una obra, publicada o no. Aquests drets sobre l’obra poden ser morals o patrimonials.

Morals

Els drets morals inclouen el dret al reconeixement de l’autoria i el dret a la integritat de l’obra. Són irrenunciables i intransferibles.

El plagi és la forma més habitual de violació d’aquest dret.

Patrimonials o d’explotació

Són transferibles, és a dir, es poden cedir a tercers, i tenen un període de vigència temporal, generalment calculat a partir de la mort de l’autor, després del qual passen a ser obres de domini públic. Se solen traduir en drets econòmics.

  • Reproducció: implica la fixació directa o indirecta, provisional o permanent, per qualsevol mitjà o en qualsevol forma, de tota l’obra o part d’aquesta, si aquesta fixació en permet la comunicació o l’obtenció de còpies. Per tant, fotocopiar, imprimir, digitalitzar, canviar de suport o descarregar d’Internet suposaran la reproducció de l’obra o de la part corresponent d’aquesta.
  • Distribució: suposa la posada a la disposició del públic de l’original o de les còpies de l’obra, en un suport tangible, mitjançant la venda, el lloguer, el préstec o de qualsevol altra forma.Per tant, la publicació en Internet no implica distribució, atès que no hi ha exemplars físics de l’obra.
  • Comunicació pública: és tot acte pel qual una pluralitat de persones pot tenir accés a l’obra sense que hi haja una distribució prèvia d’exemplars a cadascuna d’aquestes persones. No cal que l’usuari accedisca a l’obra, n’hi ha prou que aquesta estiga posada a la disposició del públic.
  • Transformació: comprèn la traducció, l’adaptació i qualsevol altra modificació de la forma de l’obra de la qual es derive una obra diferent.