El canal triat per a publicar un treball determina el tipus de públic que el llegirà i si posteriorment serà valorat en processos d’acreditació i avaluació. Si la investigació ha estat subvencionada amb fons públics s’ha de tindre en compte que la convocatòria pot obligar-nos a publicar en accés obert.

 • Articles en revistes científiques de prestigi internacional:
  • Per a difondre els resultats de les investigacions entre la comunitat científica internacional.
  • Perquè el treball siga valorat positivament per les agències d’avaluació i acreditació nacionals. Es valoren en especial, en algunes àrees únicament, els publicats en revistes que apareguen en la base de dades Journal Citation Reports
  • Si optem per publicar en accés obert, hem de cercar revistes en accés obert amb factor d’impacte. Per trobar-les podeu emprar Scopus que ens permet filtrar per matèria.
 • Congressos nacionals i internacionals:
  • Per a mostrar a la comunitat científica del nostre àmbit les troballes recents dels nostres equips d’investigació.
  • Aquestes aportacions són valorades en els processos d’acreditació (Programa ACADEMIA) però habitualment no són tingudes en compte en els processos d’avaluació per als sexennis d’investigació, llevat de camps concrets de les àrees d’enginyeria i arquitectura.
 • Monografies, manuals o tractats:
  • Per a publicar anàlisis profundes i exhaustives que poden incorporar reflexions i crítiques, si es pretén donar a la publicació forma de tractat.
  • Amb gran probabilitat, aquestes aportacions no es tindran en compte en els processos d’avaluació i acreditació, excepte en àrees de ciències humanes i socials.

També és important saber on no publicar.