Plans estatals

Els Plans Estatals són els instruments de l’Administració General de l’Estat per al desenvolupament de les Estratègies de Ciència i Tecnologia. Fins aquest moment, s’han desenvolupat dos plans estatals que abracen els períodes 2013-2016, 2017-2020 i 2021-2023.

Seguint amb el marcat per la Llei de la Ciència, s’exigeix l’accés obert als resultats a les investigacions subvencionades amb recursos públics, tant a les publicacions com a les dades d’investigació. Així mateix, es contempla l’opció de dipositar un Pla de gestió de dades en un repositori.
Aquesta promoció de l’accés obert és una de les bases per impulsar un model d’investigació responsable i oberta a la societat. Dels diferents objectius marcats per aquest model, podem destacar els següents:

 • Adopció dels principis d’accés obert a les dades d’investigació (FAIR) per part de les comunitats científiques i institucions d’investigació.
 • Reconeixement dels treballs publicats en accés obert en repositoris institucionals i temàtics com a part de l’activitat investigadora i dels resultats de la investigació finançada a través del Pla Estatal.
 • El finançament d’activitats i projectes d’I+D+i dirigits a impulsar la progressiva implantació d’un model de ciència en obert i de resultats i dades d’investigació finançada amb fons públics així com la seua preservació i reutilització.

La Convocatòria de 2020 en l’article 19 Obligacions de les entitats beneficiàries especifica:

 • Els treballs científics que hagen sigut acceptats per a la seua publicació en publicacions seriades o periòdiques podran optar per:
  • Publicar en revistes d’accés obert
  • Autoarxivar en repositoris institucionals o temàtics d’accés obert, recollits a la plataforma RECOLECTA, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), o en altres repositoris promoguts per les mateixes institucions.
   • La publicació es produirà en un termini no superior als sis mesos després de la seua publicació comercial
   • Excepte a l’àrea de Ciències Socials i Humanitats, on el termini establert no serà superior a un any
 • Tota referència a algun dels projectes objecte de les presents ajudes en qualsevol medi de difusió haurà d’incloure que ha estat finançat per l’Agència Estatal de finançament. En el cas que hi haja limitacions d’espai, particularment en publicacions, es mencionarà de la següent forma: (REFERENCIA DEL PROYECTO / AEI / 10.13039/501100011033)
 • Respecte a les dades d’investigació, s’haurà de dipositar en repositoris institucionals, nacionals i/o internacionals abans que passen dos anys des de la finalització del projecte, amb la fi d’impulsar l’accés a dades d’investigació de les ajudes finançades. Per més informació revisar l’apartat Polítiques i Mandats de la Biblioguia de Dades d’investigació i les Preguntes freqüents sobre Gestió de dades investigació i sobre Agències finançadores y accés obert.

El Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023 especifica en l’apartat 4.2, principis rectors:

“Accés obert a resultats, entesos com a publicacions científiques i dades d’investigació, de les activitats subvencionades amb recursos públics. En compliment del que s’estableix en l’article 37 de la LCTI i de les recomanacions vinculades a l’agenda europea en matèria d’Accés Obert i Ciència Abierta, els treballs finançats a través del PEICTI i publicats en revistes científiques es depositaran en format digital en un repositori institucional o temàtic d’accés obert. A més, les dades d’investigació hauran de seguir els principis FAIR i, sempre que siga possible, difondre’s en obert.”