L’objectiu de la investigació científica és la publicació (Day, 2005. Cómo escribir y publicar trabajos científicos)

  • Visibilitat i prestigi: habitualment la visibilitat d’un treball científic ve condicionada pel mitjà en què es publica. Com més important siga la revista en la qual es publica, més cites rebran els treballs publicats, la qual cosa incrementarà el prestigi de l’autor entre els membres de la comunitat científica.

L’accés als documents científics es fa fonamentalment a través de bases de dades bibliogràfiques. La importància d’una revista científica ve definida per la qualitat i quantitat de les bases de dades que la indexen, especialment la Web of Science i Scopus.

  • Incentius: els treballs publicats en revistes de prestigi reconegut afavoreixen el finançament de projectes, i són requisits imprescindibles per a l’acreditació de les categories docents per a l’accés als cossos docents universitaris (Programa ACADEMIA) i per a l’obtenció de complements retributius, sexennis d’investigació, que actualment són el principal paràmetre per a establir la dedicació docent del professorat universitari.  més, si la investigació ha estat subvencionada amb fons públics la convocatòria pot obligar-nos a publicar en determinades condicions.