L’edició d’articles implica una despesa, la taxa de processament de l’article (Article Processing Charge o APC), que pot ser assumida per les subscripcions, per la pròpia editorial (la ruta platino), pels autors o agències finançadores.

A través del Directory of Open Access Journals (DOAJ), que reuneix més d’11.500 publicacions, podem saber què revistes publiquen en accés obert sense cost i quins tenen un cost associat:

L’APC que apliquen els editors té una gran variació d’una revista a una altra. L’eina Master Journal List permet consultar les APC d’aquelles revistes en accés obert incloses en la Web of Science (requereix identificació). Alguns exemples del cost de publicar en obert en revistes amb APC els podeu veure en els enllaços:

El cost de l’APC pot ser inclòs com a despesa del projecte de recerca si s’ha rebut finançament per part de H2020 (apartat 6.2.D.3), el Programa Estatal de Recerca (article 20, apartat 7.g) o les Ajudes a la Recerca de la Generalitat Valenciana (base 4.d).

Els investigadors de la UPV també disposen ajudes per a fer front als costos de l’APC.