Decret d’acreditació del professorat

En el BOE de 17 de juny de 2015 es va publicar el nou decret d’acreditació del professorat (Reial decret 415/2015, de 29 de maig pel qual es modifica el Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris) Convé destacar que aquest decret encara no