Erasmus Staff Week a Àmsterdam

[veure en anglès]

Els nostres companys Paco Martínez i Sergi Fernández van assistir a l’octubre a l’Erasmus Staff Week «Research and Education supported by Amsterdam Libraries». Ens conten els aspectes més interessants de la seua visita.
————————————

Vol directe des de València a Amsterdam-Schiphol, octubre, assistència a l’Erasmus+ Staff Week 2022

Venim d’un país muntanyenc per a arribar a un país de plana sense límit, situats a 14 metres sota el nivell de la mar en alguns punts de la ciutat, o això ens van dir, impressiona certament el que aquesta gent ha sigut capaç de fer amb la condició de guanyar-li la batalla a la mar, a una mar molt present en una terra que conviu amb l’aigua. Ens allotgem bé, rebuts per un amable holandès en una típica casa del lloc, amb escala vertiginosa inclosa.

Abans de començar l’erasmus aprofitem per a visitar OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam en holandès) la Biblioteca Pública d’Àmsterdam, una visita obligada amb una sèrie d’espais adaptats a múltiples necessitats que inclouen des d’un teatre a un bar i restaurant i unes vistes des de la seua terrassa de la ciutat d’Amsterdam.

La nostra destinació és múltiple, ens esperen no en una sinó en 3 universitats, on tenim l’oportunitat de compartir l’experiència amb bibliotecaris amb diferents realitats.

Tenim per davant, una setmana interessant, aquest resum no pretén ser exhaustiu sinó remarcar les fites més interessants.

Ens reben els dos primers dies en la Vrije Universiteit sent Hilde van Wijngaarden, Directora de Biblioteca d’aquesta Universitat, l’encarregada de trencar el gel i d’intentar situar-nos en una productiva i complexa relació entre les 3 universitats organitzadores. Comencem amb l’essencial, les idees vertebradores del projecte holandès de les biblioteques universitàries que aspiren a:

 1. Ser un espai de trobada inspiradora per a la gent i el coneixement
 2. Ajudar a trobar i ser oposat: oferir tota la informació per a l’impacte en la ciència i en la societat
 3. Oferir recursos educatius

La resta de la interessant setmana gira entorn de la visita d’instal·lacions, que combinen els espais per al treball i descans, amb elements nous com l’ús de realitat virtual (ulleres 3d) per a la pràctica de judicis per a alumnes de dret, exemple vist durant una presentació sobre l’ús de noves tecnologies per al suport a l’educació o el tractament d’altres atractius assumptes entre els quals destaquem.

 • Open access and publication support at UvA and AUAS. En la qual van destacar l’ambició de Països Baixos d’aconseguir el 100% d’accés obert, especialment interessant l’aplicació de l’article 25 de la Dutch Copyright Act.
 • New technologies for education support, suport als Recursos educatius Oberts
 • També aprofitem per a conèixer les instal·lacions d’aquestes dues seus remodelades, un concepte obert, sense murs, amb cristalls, espais multifuncionals en el qual pot sorprendre l’ús de cortines per a donar intimitat o cables per a carregar dispositius penjant del sostre en lloc de taules electrificades.

Continuem amb la gestió de dades Data initiatives at the library and the university, on es va parlar de la importància de les dades, mostrant les seues Data Science Centre i el rol de coordinació per part de les biblioteques en ells. En The library’s role in Research Data Management, van incidir en el paper de la biblioteca, suport i política general, relació amb els data stewards, formació… I finalment la importància de les Open Collection Data

Online Study Space Teams crea espais d’estudi virtuals, molt usat en pandèmia, amb canals espacials per a tesis, per escoles…

L’últim dia el dediquem als serveis bibliomètrics i les fake news:

 • Bibliometric services, mostrant estudis de col·laboració entre investigadors del Raïm.
 • Detecting fake news: ractant d’aclarir conceptes com disinformation o misinformation i la seua contribució a aclarir com lluitar contra les Fake News i com contrastar-les i valorar-les. Una presentació a la qual heu de donar una ullada, val la pena.

Per part nostra presentem els diferents passos de la UPV en relació a la Ciència Oberta, i les novetats dels Acords transformatius i gestió d’APC. Podeu consultar el llistat de les Presentacions de tots els Participants

Finalment vos oferim un enllaç on podeu conèixer als assistents amb una representació geogràfica bastant àmplia i als organitzadors, una gent estupenda en tots dos caso, https://sites.google.com/view/erasmusswa2022/people, amb els quals també vam poder compartir moments de relax.

Gràcies a Marianne, Matthijs, Marianne, Alice y Lena, així com a la resta d’organitzadors y ponents per una gran experiència.

 

[english version]

Erasmus Staff Week in Amsterdam

Our colleagues Paco Martínez and Sergi Fernández attended the Erasmus Staff Week “Research and Education supported by Amsterdam Libraries” in October. They tell us the most exciting aspects of their visit.

Direct flight from Valencia to Amsterdam-Schiphol, October, attending Erasmus+ Staff Week 2022.

We came from a mountainous country to arrive in a land of limitless plains, located 14 meters below sea level in some parts of the city, or so we were told. It is undoubtedly impressive what these people have been able to do to win the battle against the sea, a sea very present in a land that lives with water. We were well accommodated, welcomed by a kind Dutchman in a typical house of the place, with a vertiginous staircase included.

Before starting the Erasmus, we took the opportunity to visit OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam in Dutch), the Public Library of Amsterdam, a must-visit with a series of spaces adapted to multiple needs that include from a theater to a bar and restaurant and views from its terrace of the city of Amsterdam.

Our destination is multiple; we are expected not in one but in 3 universities, where we can share the experience with librarians with different realities.

We have an exciting week ahead of us. This summary is not intended to be exhaustive but to highlight the most interesting milestones.

We received the first two days at the Vrije Universiteit Hilde van Wijngaarden, Director of the Library of this University, in charge of breaking the ice and trying to place us in a productive and complex relationship between the three organizing universities. We started with the essential backbone ideas of the Dutch project of the university libraries that aspire to:

 1. Be an inspiring meeting place for people and knowledge
 2. Help to find and be found: to offer all information for impact in science and society.
 3. Offer educational resources

The rest of the exciting week revolves around the visit of facilities, which combine spaces for work and rest with innovative elements such as the use of virtual reality (3D glasses) for the practice of trials for law students, an example seen during a presentation on the use of new technologies to support education or the treatment of other attractive issues among which we highlight.

 • Open access and publication support at UvA and AUAS. They highlighted the Netherlands’ ambition to reach 100% open access, exciting the application of article 25 of the Dutch Copyright Act.
 • New technologies for education support
 • We also took the opportunity to get to know the facilities of these two remodeled headquarters, an open concept, without walls, with glass, multifunctional spaces in which they use curtains to provide privacy or cables to charge devices hanging from the ceiling instead of electrified tables may be surprising.

The last day was dedicated to bibliometric services and fake news:

 • Bibliometric services, showing collaborative studies between researchers at the UvA and the UvA
 • It is detecting fake news: trying to clarify concepts such as disinformation or misinformation and its contribution to explaining how to fight against Fake News and how to contrast and evaluate them. This a presentation you should take a look at; it is worth it.

For our part, we presented the steps of the UPV about Open Science and the novelties of Transformational Agreements and APC management. List of Presentations of all Participants

Finally, we offer you a link to meet the attendees with a relatively broad geographical representation and the organizers, great people in both cases, https://sites.google.com/view/erasmusswa2022/people, with whom we could also share moments of relaxation.

Thanks to Marianne, Matthijs, Marianne, Alice and Lena, and the other organizers and speakers for a great experience.