Vos presentem el Monitor d’Accés Obert de la UPV 2019. En 2018 realitzem el primer Monitor d’Accés Obert de la UPV, un exercici de transparència que permetia acostar-se amb dades a la realitat de l’accés obert en la nostra universitat i que enllaçava amb el compromís de la UPV amb aquest moviment.

En 2011, la UPV presenta la seua Política institucional sobre l’Accés Obert, incentivant la difusió des de RiuNet, el repositori institucional, de les publicacions dels membres de la universitat. Les publicacions científiques s’incorporen en Senia, el CRIS de la UPV, i una vegada validades arriben a RiuNet, on queden accessibles. Aquest ecosistema de la informació assegura el depòsit d’un percentatge significatiu de les publicacions en el CRIS, convertint-lo en un instrument adequat per a mesurar el grau d’accés obert de la comunicació científica de la UPV. És, per tant, la font d’informació principal d’aquest monitor.

Observem, en relació al de 2018, un augment en el percentatge d’articles depositats en obert, seguint la tendència dels últims anys. Així mateix, es redueix el percentatge d’Accés obert potencial, és a dir, aquells articles que es mantenen en accés restringit a pesar que la política de l’editorial permet l’accés obert.

En aquest monitor hem inclòs per primera vegada els Articles amb finançament públic. Compliment amb Accés Obert que intenta reflectir el grau de compliment del mandat d’accés obert inclòs en els finançaments públics.

Finalment, tornem a realitzar el rànquing Estructures 70-100 Open i el rànquing Autors 80-20 Open per a ressaltar el compromís de les estructures d’investigació i els investigadors UPV amb l’accés obert.