Alta en PoliPapers

Si estàs interessat, pots sol·licitar allotjament en PoliPapers contactant amb la Editorial UPV per correu o des del formulari web de sol·licitud d’edició de revista.
El Comitè editorial i el Vicerector/a d’investigació valoraran si la revista presentada compleix els requeriments per a ser allotjada.

Requisitos

Els requisits que segueixen es formulen segons les bases de la FECYT en el procés d’avaluació de les revistes.

OBLIGATORIS

 • Almenys, un editor de l’equip científic ha d’estar vinculat professionalment a la UPV.
 • Identificació dels membres dels comitès editorials i científics de la revista: identificació i filiació professional precisa i completa dels comitès editorials i científics de la revista (direcció, secretaria de redacció, consell de redacció, comitè editorial o consell assessor).
 • Instruccions detallades als autors: hi ha d’haver instruccions detallades per als autors, amb informació sobre l’enviament i la presentació de manuscrits (suport, format, estructura física, tipus, forma d’enviament, correcció de proves), informació sobre els tipus d’articles considerats per la revista, amb una descripció del contingut, el format i l’extensió corresponents, i recomanacions que orienten els autors per a redactar correctament els títols, els resums, les paraules clau, la filiació professional i les referències bibliogràfiques.
 • Existència de resums i paraules clau: presència de resums de més de 150 paraules o segons l’estàndard de l’àrea. Presència d’almenys 3 paraules clau extretes de tesaurus o classificacions pròpies de cada especialitat.
 • Traducció a l’anglès del sumari, els títols dels articles, les paraules clau i els resums.
 • Acceptació del DOI UPV assignat i reflectit en cada article publicat.
 • Els articles citats que posseïsquen DOI l’han d’incloure en la cita, a més de l’enllaç a la URL del DOI (amb el format http://dx.doi.org/10.xxxx/…)
 • Declaració i compliment de la periodicitat: publicació sense interrupcions del nombre de fascicles i en els intervals de temps marcats segons la periodicitat de la revista.
 • Arbitratge científic extern: ús per part de la revista d’experts externs a l’equip editorial, seleccionats ad hoc, perquè valoren l’originalitat, la novetat, la rellevància i la qualitat metodològica de tots els manuscrits rebuts i hi dictaminen.
 • Anonimat en la revisió: ocultació de la identitat dels autors, dels revisors o dels uns i els altres simultàniament. El sistema de doble anonimat consisteix a ocultar tant la identitat dels autors com la dels revisors. El sistema d’anonimat simple consisteix a ocultar solament la identitat dels revisors.
 • Comunicació motivada de la decisió editorial: ús per la revista d’una notificació motivada de la decisió editorial. Aquesta notificació ha d’incloure les raons per a l’acceptació, la revisió o el rebuig del manuscrit, així com els dictàmens, originals o retocats per la redacció, emesos pels experts.
 • Percentatge d’articles d’investigació: més del 50% dels articles publicats han de ser treballs que comuniquen resultats d’investigació originals.
 • Publicació de dades sobre el procés editorial intern de la revista: es tractaria d’una secció fixa anual amb informació estadística sobre: el nombre de treballs rebuts, el nombre de treballs acceptats, el nombre mitjà de revisors per article i les demores de publicació (recepció/revisió, acceptació/publicació).
 • ISSN gestionat per l’Editorial UPV.
 • S’aplicarà la guia d’estil sobre la revista que identifique la UPV com a entitat corporativa en la qual s’inscriu la revista.

RECOMANATS (a complir en un termini de temps a determinar)

 • Existència d’un consell de redacció: convé que hi haja un consell o comitè de redacció que, compost pel director o directora, el secretari o secretària i alguns vocals, amb una vinculació amb l’organització patrocinadora, assistisca la direcció en totes les funcions d’aquesta i, molt especialment, en el seguiment dels treballs (recepció, avaluació, acceptació) i en la definició dels continguts i l’estil de la revista (redacció, normes de presentació d’originals, disseny, creació i orientació seccions de la revista).
 • Existència d’un consell assessor compost per investigadors de prestigi reconegut, la funció principal del qual és dissenyar la política científica de la revista.
 • Importància de les bases de dades en la qual estan indexades les revistes: internacionals de l’especialitat, internacionals (SCOPUS, WOS…) i nacionals de l’especialitat o multidisciplinàries.
 • Existència d’instruccions per a la revisió i fulls d’avaluació dels manuscrits: convé que hi haja fulls de valoració i d’instruccions detallades sobre els criteris d’avaluació de l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic i la presentació formal dels manuscrits, així com sobre la forma d’efectuar-ne la revisió.
 • Obertura del consell de redacció: almenys un terç dels membres del consell de redacció haurien de pertànyer a institucions diferents de l’organisme editor.
 • Obertura del consell assessor: almenys dos terços dels membres del Consell Assessor haurien de pertànyer a institucions diferents de l’organisme editor.
 • Internacionalitat: com a mínim el 10% dels components del Consell Assessor i el 10% dels autors haurien de pertànyer a institucions estrangeres.
 • Evitació de l’endogàmia en les autories: més del 80% dels autors haurien de ser externs al consell de redacció i a l’entitat editora de la revista.
 • Indexació en bases de dades internacionals i nacionals de l’especialitat.