La importància creixent del moviment Accés Obert ha impulsat les institucions i entitats finançadores a adoptar polítiques d’accés obert que recomanen als autors dipositar les seues publicacions en repositoris d’accés obert, o fins i tot els hi obliguen.

L’adopció de mandats per part de les institucions és una de les mesures més efectives per a fomentar l’accés obert entre la comunitat acadèmica i disminuir les reticències que molts autors manifesten respecte a l’accés obert.

La Política institucional d’accés obert de la Universitat Politècnica de València aprovada pel Consell de Govern el 21 de juliol de 2011, la nostra política institucional sobre accés obert té l’objectiu d’“assegurar la màxima visibilitat dels resultats d’investigació, innovació, formació i transferència de la Universitat Politècnica de València”.

Com a membres de la comunitat universitària hem de ser coneixedors de les implicacions que aquesta política té a l’hora de difondre el coneixement generat a la UPV, i participar en aquest procés de manera activa:

  • La UPV sol·licita als seus membres que dipositen en RiuNet les seues publicacions acadèmiques i científiques.
  • La UPV incentiva el dipòsit de publicacions, programari desenvolupat i objectes d’aprenentatge en RiuNet.
  • La UPV recomana als seus autors que publiquen els resultats de les seues investigacions en revistes amb polítiques d’accés obert que permeten el dipòsit dels treballs en repositoris oberts.
  • La UPV recomana que els autors autoritzen l’Editorial UPV a dipositar en RiuNet les publicacions que siguen resultat de la seua activitat acadèmica i es canalitzen a través seu.
  • La UPV promou entre l’alumnat la difusió en obert dels seus treballs acadèmics des de RiuNet.
  • La UPV es compromet al compliment d’estàndards que garantisquen la preservació, l’accessibilitat, la interoperabilitat i la visibilitat dels continguts allotjats en RiuNet.
  • La UPV vetla pels drets d’autor i la propietat intel·lectual dels continguts dipositats en RiuNet.
  • La UPV promou l’edició de revistes científiques d’accés obert des de la plataforma institucional PoliPapers.

Declaracions

El movimient d’accés obert ha anat evolucionant i prenent forma a través de les declaracions internacionals:

També és interessant el document Diez años desde la Budapest Open Access Initiative: hacia lo abierto por defecto on trobem algunes recomendaciones que han de marcar els propers 10 anys, abraçant tant polítiques, com llicències, infraestructures o el treball de promoció.

Legislació

A Espanya, seguint les recomanacions de la Comissió Europea, les institucions públiques han desenvolupat diferents iniciatives legislatives en suport de l’accés obert. Cal destacar, per la importància que tenen en el món universitari, les següents: