Ajudes a investigadors predoctorals per a la publicació d’articles d’investigació en obert (PAID-12-23)

El Vicerectorat d’Investigació fa pública la convocatòria d’Ajudes a investigadors predoctorals per a la publicació d’articles d’investigació en obert, en el marc del programa d’ajudes del Vicerectorat d’Investigació (PAID-12-23), publicada el 26 de desembre de 2023

OBJECTE

La Política institucional d’Accés Obert de la Universitat Politècnica de València va ser aprovada pel Consell de Govern el 21 de juliol de 2011 i té la fi de “assegurar la màxima visibilitat dels resultats d’investigació, innovació, formació i transferència de la Universitat Politècnica de València”. En ella es recomana als autors que publiquen els resultats de les seues investigacions en revistes amb polítiques d’accés obert que permeten el depòsit dels treballs en repositoris oberts.
Alineant-se amb la proposta d’una Ciència Oberta, la UPV desitja apostar per la publicació en obert de les publicacions en revistes d’investigació d’investigadors predoctorals de la UPV, aconseguint també amb això el compliment dels mandats d’accés obert. Per a això, l’objecte de la convocatòria és potenciar les publicacions en obert en els articles en els quals participen investigadors predoctorals mitjançant la concessió d’ajudes per a este fi.

CARACTERÍSTIQUES DE LES AJUDES

o Es podran concedir a l’empara d’esta convocatòria ajudes per un pressupost total màxim de 55.000 €.
o Es dotarà a cada beneficiari d’una ajuda corresponent a les despeses de publicació d’un article que complisca els requisits, sent la quantia màxima a concedir de 2.200 €. Es podran incloure en eixa quantia les despeses de traducció de la publicació.

RÈGIM DE CONCESSIÓ

El règim de concessió d’estes ajudes serà de concurrència simple. La concessió de les mateixes s’atorgarà a totes les persones interessades que acrediten el degut compliment dels requisits, amb el límit respecte al crèdit màxim disponible
Les sol·licituds se seleccionaran atenent l’ordre de la seua presentació.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en la web del Vicerectorat d’Investigació i finalitzarà el 30 de novembre de 2024.

MÉS INFORMACIÓ

Informació sobre la convocatòria i sobre els impresos en la web del Vicerectorat d’Investigació.

Consultes a través del correu electrònic de l’Àrea de Programes d’Investigació (INDICANT EN L’ASSUMPTE: “AJUDES PUBLICACIÓ PAID-12-23”): apin@upv.es