Open Research Europe és la plataforma de publicació per a publicacions finançades amb H2020 i Horizon Europe. Quan se selecciona ORE com a lloc de publicació es compleixen tots els requisits d’accés obert a les publicacions. Una de les seues característiques és la revisió per parells oberta, un dels pilars de la ciència oberta.

La revisió per parells oberta té els següents avantatges:

  • La revisió amb identitats obertes una major transparència i responsabilitat i redueix les oportunitats de biaixos o conflictes d’interés no explicitats.
  • Els informes d’una avaluació oberta agreguen una altra capa de control de qualitat, permetent a la comunitat científica examinar les revisions i els processos de presa de decisions.
  • Les identitats i informes oberts, conjuntament, pot conduir a millors recensions, atés que la idea de tindre el seu nom públicament vinculat a un treball o veure la seua revisió publicada, suposa un incentiu perquè els investigadors siguen més rigorosos.
  • Les identitats i informes oberts permeten als recensores guanyar crèdit públic pel seu treball d’avaluació, per tant incentiva aquesta activitat i permet que la recessió puga ser citada en altres publicacions i reconeguda en promocions professionals.
  • La participació oberta podria superar els problemes associats amb la selecció editorial de revisors. Especialment per a joves investigadors que no han rebut sol·licituds prèvies, aquests processos oberts poden representar una oportunitat per a construir la seua reputació acadèmica i practicar les seues capacitats de revisió.

Per a saber més, podem consultar las guías de ORE.